• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/16 ساعت 02:45

    نا تراز آمد به چشمانم ترازوهایتان تا که سنجیدم عدالت را به میزان علی مرگ چون دریوزگان چشم انتظار و ملتمس ریخت جان را پیش او فرق گل افشان علی …