• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/03/15 ساعت 01:05

    ٣میلیون پیراهن پیش فروش تیم ملى نیجریه و صفهاى طولانى براى خرید پیراهنى که ٦٥ پوند قیمت داره. پیراهنى که ادعا میشد براى تیم ملى ما طراحى شده ،F۲ Freestylers در کارهاى نمایشى پوشیده بودند چرا تیم ملى ما از این درآمد متداول، با وجود عاشقان تیم ملى محرومه؟ ٢ میلیون درآمدزایى چى شد؟