• زمانیکه #کمیته_امداد بابت توانمندسازی هزاران خانوار و خروج آنها از دایره فقر جشن گرفته، برای اشتغال خانگی ۱میلیون زن سرپرست خانوار و تحت پوشش قرار دادن ۷۰۰هزار نفر از اقشار کم درآمد جدید برنامه ریزی میکند، تخریب خانواده ۱۲میلیونی کمیته از داخل و خارج کلید میخورد! کی با کجا بسته؟