• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/03/15 ساعت 00:28

    برای #محمد_مصدق سینه چاک میدهیم و اورا نمادملی میدانیم ولی ازیادمی‌بریم درزمان او #روس‌ها چگونه دردولتش کارشکنی کردند.
    درجنگ تحمیلی،تمام توان نظامی عراق ساخت #روس‌ها وتامین شده آنها بوداز کلاشینکف گرفته تاخودروی سبک وتانک یا #میگ‌ها
    کی میخواهیم مراقب #روسیه و سیاست‌هایش باشیم