• عباس عبدی   abb_abdi@

    1397/03/15 ساعت 01:16

    ظاهرا قوه قضاییه فقط۲۰وکیل را برای وکالت پرونده‌های سیاسی تاییدکرده است.در کشوری که ازمیان دههاهزار وکیل که باید امین‌ترین شهروندان باشند،فقط۲۰نفر مورد اعتماد دادگستری است باید فاتحه اعتماد درآن جامعه راخواند.حالا نمی‌دانم جامعه وکلا متقابلا به چندنفر در دستگاه قضایی اعتماد دارد؟