• ۲.اینجا شبکه اجتماعی است. اول گروه‌ها و افراد را شناسایی کنید. پیش از حمله دسته جمعی، توجه کنید که علت مخالفت یا دشمنی کاربر چیست؟ گفتگو و تعامل کنیم …وقت بگذاریم و سعی کنیم منتقدی به دست ما به معاند تبدیل نشود که دشمن به قدر کافی داریم! برای همه حق غرغر و انتقاد قائل باشیم