• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/15 ساعت 14:49

    امروز در مانیل شنیدم مدیریت اقتصادی ۱۱۲ میلیونی #فیلیپین توسط چهار سرمایه دار چینی انجام میشود. این کشور با ترکیب فرهنگ غربی و اقتصاد چینی در حال زوال هویتی است.