• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/03/15 ساعت 22:10

    #دولت ما متکی به صادرات #نفت است واین موضوع به طور طبیعی دولت را #بزرگ می‌کند. ما در دولت باید شاهد کاهش اتکا به بودجه نفت باشیم و درآمد نفت باید در بخش‌های غیر دولتی سرمایه‌گذاری شود.