• اممم تا اینجا تعطیلات به رفت و روب، شستشو، خرید مَرید، باغبونی، «شرق بنفشه»، «الدوز و عروسک سخنگو»، دیدار با گربه‌ها و … گذشته. خدایا تعطیلات را از ما نگیر و بیشترش کن.