• ۳. اگر کاربر معمولی منتقد را به خاطر علاقه شدید به جنگ با صهیونیست‌ها، زخمی و ضدنظام کنیم کمک به پروژه باند هاسبارا هم رسانده ایم چرا که مهمترین هدف شان ایجاد اختلافات اجتماعی بین گروه‌های مختلف ایرانیان و فرقه فرقه کردن مردم است. کار خیلی حساس است، همگی دقت کنیم