• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/15 ساعت 09:16

    این که در ایام سوگواری سینماها تعطیل می‌شود را نمی‌فهمم …. یعنی به طور غیر مستقیم باید پذیرفت سینماها مرکز لهو و لعب است؟