• مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

    1397/03/14 ساعت 13:17

    کمبود آب کشاورزی و شرب به دلیل هدر رفت وسیع آب‌های سطحی http://bit.ly/۲JnUKF۵