• هموطن تو سایت فدراسیون نوشته به صفحه شخصی کی روش در فیس بوک مراجعه کنید. در صورت حضور بیشتر از یه دیقه در این سایت فطریه فدراسیون گردن شما می‌افتد.