• دو‌مورد حضور در کلانتری بابت تجاوز روی پرده سینماوصفحه تلویزیون توی ذهنم هست؛فروشنده ورهایم نکن.هیچ کدام از شاکیان از اینکه با پلیس دراین باره حرف بزنند رضایت ندارند، اکراه دارند، خجالت میکشند و … بهتر نیست برای این دست اتفاقات افسران روانشناس زن در نظرگرفته شود؟