• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/13 ساعت 22:49

    دست بی وضو مزن ،بر ستیغ آفتاب آی تیغ بی حیا ،شرم کن وضو بگیر لختی ای پدر درنگ ، پشت در نشسته اند رشته‌های سرد اشک ، کاسه‌های گرم شیر ….