• محسن قرائتی   Qaraati_ir@

    1397/03/13 ساعت 20:23

    #امام_خمینی (ره) بر اساس اعتقادش با شاه مبارزه می‌کرد. وقتی فرانسه بود، اعلام کرد: «دولت تشکیل می‌دهم». و با ناباوری قدرت‌های بزرگ موفق شد نظام جمهوری اسلامی را بنیان‌گذاری کند. اگر او سیاست باز بود، از اول حرف آخر را نمی‌زد، بلکه نان را به نرخ روز می‌خورد. #روح_خدا