• خرداد به این قشنگی یاد ندارم.بیشتر بهار بوده تا تابستان. دستش درد نکنه. بالطبع دست خرداد!