• برایم جالب است که اصلاح طلبان مثل طوطی حرفهای رسانه‌های #سعودی و صهیونیست را درباره مناسبات ایران و روسیه در سوریه تکرار می‌کنند اما به این نکته ساده توجه نمی‌کنند که همه بحث بر سر عملیاتی در جبهه جنوبی است که کار مسلحین را تقریبا تمام خواهد کرد!