• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/13 ساعت 00:58

    یک پزشک گفته : قربانیان تجاوز حتما باید لباس خود هنگام وقوع تجاوز را همراه داشته باشند تا شناسایی راحت‌تر صورت بگیرد ….! امر دیگه‌ای ندارید آقای دکتر؟