• مجلس شورای اسلامی   Majlis_ir@

    1397/03/13 ساعت 13:14

    مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری مطلوب، از ساختمان‌ها و اراضی در اختیار دستگاه‌های اجرایی، تخصیص مناسب فضای اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از تأمین، بهره برداری و نگهداری ساختمان‌های دولتی http://bit.ly/۲JrNKac