• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/03/12 ساعت 11:32

    مسئولان آ.پ :تجاوز به دانش آموزان ثابت نشده.بایددربرابرهرآسیبی هرچندکوچک ازبچه‌ها مراقبت کردوعمل ناظم هم آزاربوده وتاثیر آن روی بچه‌ها خواهد ماند.امابه کاربردن مدام واژه تجاوز برای بچه هایی که امتحان نهایی وکنکوردارندسرنوشت آنها راتغییر میدهددردوات بخوانید