• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/03/12 ساعت 22:10

    ۸۰ درصد از #اقتصاد ما در بخش دولتی است؛ در حالی که باید بر اساس سیاست‌های اصل ۴۴ در پایان برنامه پنجم شاهد این بودیم که این ۸۰ درصد به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کند، ولی این موضوع محقق نشده است.