• سعید بیابانکی   sbiabanaki47@

    1397/03/12 ساعت 22:19

    به صد دام آرمیدم، دامن از چندین قفس چیدم ندیدم جز به بال نیستی پروازِ آزادی …. بیدل دهلوی