• با یکی از اولیا دانش آموزانی که مورد تعرض جنسی ناظم قرار گرفته حرف زدم می‌گفت پلیس امنیت به این پرونده ورود کرده همینطور هیات امنا مدرسه می‌خوان روند پرونده رو تغییر بدند اگر این چنین باشه ما اسناد و مدارک جدیدی منتشر می‌کنیم