• عبدالحسین خسروپناه   Khosropanah_ir@

    1397/03/12 ساعت 22:11

    آمریکا با جنگ تجاری بر ضد اروپا درصدد فشار آوردن بر اروپا برای خروج از #برجام است تا فشار اقتصادی را بر ایران بیفزاید اما اروپا باید بداند تکاثر آمریکا به این مقدار بسنده نمیشود و افزون طلبی شیطان بزرگ تمام شدنی نیست.