• مسعود بُربُر   masoudborbor@

    1397/03/12 ساعت 14:10

    #جنگل نفس می‌کشید و #زمین می‌درخشید. رنگ‌ها در هم لیز می‌خورد و جهان بوی کاه خیس خورده می‌داد. کلاغی سرش را به دو طرف می‌چرخاند تا پرهایش خیس شود اما دوباره خیس می‌شد و دوباره سرش را محکم‌تر می‌چرخاند بلکه این بار #باران تمام شود، اما تمام نمی‌شد باران ه… https://ift.tt/۲LUmgZs