• مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران خبر مبنی بر صورت نگرفتن تعرض از طرف ناظم مدرسه معین را تکذیب کرد و گفت : من نگفتم دانش آموزان مدرسه معین مورد تعرض قرار نگرفتند