• مدیر آموزش و پرورش منطقه ۲ تهران:
    بر مبنای تحقیقاتی که روی آن تعداد از دانش‌آموزان معترض انجام داده‌ایم، هیچگونه #تجاوز و تعرضی به #دانش‌آموزان صورت نگرفته‌است/ تدارکات برای انتقال دانش‌آموزان به مدرسه دیگر در حال انجام است
    ایلنا