• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/03/12 ساعت 23:44

    وقتى هیچ بازیکنى از تیم ملى با کمپانى نایک قرارداد شخصى نداره،این تحریم چه معنى داره؟ این کمپانیها هستند که به دنبال بازیکنان براى همکارى هستند تا در جام جهانى که میلیونها بیننده داره، بیشتر دیده بشن و هزینه هاش رو هم میپردازن جام جهانى محل نزدیک شدن ملتهاست تصمیم بى منطق نایک