• آمریکا خرم آبادی و فیروز آبادی را با هم و در یک زمان تحریم کرد … دو مدیری که دست کم در حوزه مدیریت سایبر اختلاف‌نظر جدی داشتند. واقعیت این است که برای دشمن چپ و راست، معتدل و افراطی، شیعه و سنی، ضدانقلاب و انقلابی تفاوت چندانی ندارند. در برابر دشمن خارجی همه باید متحد باشیم