• دیشب یکی از رفقا تاکید داشت که پسران کروبی نویسنده نامه کذایی هستند. چراکه دقیقا میدانند رفع حصر #کروبی نزدیک است و فرصت کاسبی محدود! برای همین از تصمیم خانوادگی شان پیرامون پدر رونمایی کرده و اعلام داشته اند فقط حاضریم جنازه پدرمان را از حضرت عزراییل تحویل بگیریم.