• پیشنهاد وزیر علوم احمدی نژاد به دانش آموزانی که مورد تعرض جنسی قرار گرفتند محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس گفته دانش آموزان هر وقت مورد تعرض قرار گرفتند به مجلس تلفن بزنند. به نظرتون مسخره‌تر از این داریم