• موافقان توسعه بی رویه مدارس خصوصی و مخالفان گزینش و نظارت و همچنین مخالفان اعدام ‌و موافقان آن طرف آبی رواج آزادی‌های جنسی در مدارس کلاهشان را بالاتر بگذارند.