• ۳.اغلب کمپین‌های توییتری ضدنظام حاصل ۱۰درصد تولید محتوا، توزیع گسترده فیک نیوز و تجهیزات نرم افزاری است. خنثی کردن کمپین نیازمند تمرکز بر توانمندسازی حوزه رسانه، راهبردهای مدیریت هیجان اجتماعی و تولید محتوای منطقی بیشتر است، نه ورود مستقیم رهبری برای جبران کم کاری سایبر و رسانه!