• با استراتژی فعلی آقای #روحانی که منتظرند دموکراتها مشکل #برجام را حل کنند هم تحریم می‌شویم، هم زمان از دست می‌رود، هم امریکا تمام و کمال زمان خواهد داشت برنامه فشارش را پیاده کند، هم ضعیف بنظر میرسیم و هم دست آخر برجام از بین می‌رود. از ما گفتن!