• وزارت آموزش و پرورش تجاوز ناظم مدرسه به گروهی از دانش آموزان رو تایید کرده و گفته ناظم دستگیر شده اما با وثیقه آزاد شده (چون خانواده پرنفوذی بودند ) مدیر مدرسه عزل شده و مدرسه هم لغو پروانه میشه