• بد است برای ایران که دیپلمات هایش از #کری خط می‌گیرند تا نوامبر منتظر دموکرات‌ها بمانند و از #ماکرون حرف می‌شنوند که بازی ترامپ خارج کردن ایران از #برجام است. کمی هم به تجربه مراجعه کنید.