• آخرین خبر از وزارت آموزش و پرورش اینکه ناظم مدرسه که به گروهی از دانش آموزان تجاوز کرده بازداشت شد