• می‌گویند بازی #ترامپ این است که ایران از #برجام خارج شود! فرض کنیم خارج شدیم، امریکا بیش از این که الان کرده چه کاری می‌تواند بکند؟ بازی ترامپ این این است که بی هزینه از برجام بیرون برود و بازگشت به برجام را مشروط به امتیازدهی ایران بکند.