• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/03/07 ساعت 11:35

    اگرتداوم تحریم‌های آمریکامفهوم ‌ومحتوای۲۲۳۱را نقض نماید؛آنوقت درRealpolitik ،قطعنامه‌های فصل هفتمی بصورت یکجانبه وخارج از UNتوسط آمریکااعمال شده، وجهان همچنان به ۲۲۳۱متعهد است. ماندگاری برجام، فقط تفاهم اروپاباایران وارائه تضمین نیست،بلکه اولویت،درتوقف اقدامات آمریکا توسط ۴+۱است.