• استاندار تهران گفته ماهانه ١٠٠کودک بی هویت در بیمارستان‌های تهران متولد می‌شوند