• نشانه‌های واضحی هست که کسانی به دنبال احیای #تلگرام به عنوان زیرساخت ارتباطی آشوب‌های ماه‌های آینده هستند. هزینه این امر برای بانیان آن گزاف خواهد بود.