• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/03/07 ساعت 01:17

    محکومیم که چرا برای تلویزیون وقتی با نوع مدیریت و‌سانسورهایش مخالفیم کارمیکنیم.کاش مثلا پزشک یامعلمبودم که امکان تعویض محل کارم بود.برای من که بازیگرم کجا جز تلویزیون اونم چند سال یک بار کار هست؟بعضی عزیزان‌متصورندکارمان از سر تفنن و‌خوشی‌ست نه گذران زندگی! چوب هر دوسر طلا ماییم!