• یک فعال حقوق کودک می‌گویدنتایج یک پژوهش میدانی روی ٧٥کودک کار نشان داد ٥٠ نفر آنها میل به نابودی و خودکشی دارند و ١٥نفر هم اقدام به خودکشی داشتند