• مجید اخوان   makhavan_tv@

    1397/03/06 ساعت 03:44

    از دیروز که نخست وزیر #ترکیه گفته دعای ۸۱ میلیون نفر پشت سر ماست ( حمایت از حزب حاکم در انتخابات) هشتک #benyokum من نیستم، ترند توییتر شده. شرایط همینطوری پیش بره، به نظر حزب حاکم هم رفتنی است، مخالفین که خیلی امیدوارند