• روزنامه آفتاب یزد   aftab_yazd@

    1397/03/06 ساعت 17:11

    ساعت بازدید بانوان از آقایان مجزا شده و فقط روزهای پنجشنبه در ساعات محدود و جداگانه امکان بازدید برای شهروندان وجود دارد. http://aftabeyazd.ir/?newsid=۱۰۷۱۵۱ @aftabyz