• ۵- و ۳ قهرمانی پیاپی #UCL در دوران مسی، پپ، مورینیو و دیگران، قطعن دلیلی فراتر از بهانه‌های هواداران رقبای سنتی دارد.
    *
    تاریخ #UCLFinal۲۰۱۸ را فقط با ۲چیز به خاطر خواهد سپرد: گریه‌ی تلخ صلاح و برگردان حیرت‌انگیز بیل.
    شرمنده اما باقی صفات تندوتیزتان برای قهرمانی رئال، حرف مفت است.