• توطئه دشمن روی بستری از محرومیت اقتصادی در طبقه محروم نشسته است. در برخورد با هر دو‌کم‌کاری شده است.