• #اژه_ای: کسانی که #کارگر و #معلم باشند، از تخفیف در مجازات برخوردار هستند سخنگوی قوه قضاییه: ما با هیچ فردی به عنوان کارگر و معلم برخورد نمی‌کنیم بلکه کسانی که کارگر و معلم باشند، از تخفیف برخوردار هستند