• اخبار مربوط به راه اندازی #گشت_نسبت در مشهد افکار عمومی را آرام و مردم را در این شرایط خاص به زندگی امیدوارتر کرد . خدایا شکرت